کمیته حسابرسی | شرکت سرمایه گذاری بهمن
کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

نام تاریخ سال مالی فایل
گزارش کنترل های داخلی دوره12ماهه منتهی به 970930 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۷
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۷
گزارش کنترل داخلی دوره منتهی به 960930 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۹۶
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۹۶
گزارش کنترلهای داخلی12ماهه منتهی به950930 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۹۵
گزار ش کنترل های داخلی سال مالی منتهی به 940930 ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۹۴
مشخصات كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي 940908 ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۹۴
گزارش كنترل هاي داخلي براي سال مالي 1393 ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۹۳
مشخصات كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي 931016 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ۹۳
مشخصات كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي 930925 ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۹۳
گزارش كنترل هاي داخي سال مال منتهي به 920930 ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۹۲
مشخصات كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۹۲