پورتفوي | شرکت سرمایه گذاری بهمن
پورتفوي

پورتفوي

نام تاریخ سال مالی فایل
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه سرمایه گذاری آوین14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 14000431 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 14000331 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 14000231 ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400131 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 991230 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 991130 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 991030 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990930 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990830 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990730 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی1ماهه سرمایه گذاری بهمن(990631) ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990531 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990431 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990331 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990231 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 990131 ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 981229 ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 981229 ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 981130 ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۹۹
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 981030 ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 980930 ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 980830 ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 980730 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۹۸
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 980631 ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۹۸
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 980531 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۹۸
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 980431 ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۹۸
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 980331 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به980231 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به980131 ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 971229 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 971130 ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 971030 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۹۸
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970930 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970830 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970730 ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۹۷
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 970631 کارگزاری بهمن ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970531 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970431 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970331 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970231 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 970131 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۹۷
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 961229 ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۹۷
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 961130 ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 961030 ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960930 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960830 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960730 ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960631 ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960531 ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960431 ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960331 ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960231 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 960131 ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 951230 ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۹۶
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به951130 ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1ماهه منتهی به 95/10/30 اصلاحیه ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۹۶
صورت وضعیت پورتفوی 1ماهه منتهی به 95/10/30 ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۹۶
صورت وضعیت پورتفوی 1ماهه منتهی به 95/09/30 ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1ماهه منتهی به 95/08/30 ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1ماهه منتهی به 95/07/30 ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 95/06/31 ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 95/05/31 ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 950431 ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 950331 ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 950231 ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 950131 ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 941229 ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 941130 ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۹۵
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 941030 ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ۹۵
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940930 ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940830 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940730 ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940631 ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940531 ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940431 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940331 ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940231 ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 940131 ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 931229 ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 931130 ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 931030 ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۹۴
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930930 ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930830 ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930730 ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930631 ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930531 ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930431 ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930331 ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930231 ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 930131 ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 921229 ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 921130 اصلاحيه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 921130 ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 921030 ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۹۳
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 920930 ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ ۹۲
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 920830 ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۹۲