لیزینگ آریا دانا | شرکت سرمایه گذاری بهمن
لیزینگ آریا دانا

لیزینگ آریا دانا

  • تاريخچه: 
  • شركت ليزينگ آريا دانا در تاريخ 1383/02/09 به صورت شركت سهامي عام تأسيس و طي شماره 220441 تحت نام شركت سرمايه گذاري آريا دانا بـا سرمايه 10 ميليون ريال دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. برابر مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1384/06/06 نام شركت به ليزينگ آريا دانا تغيير يافته و در تاريخ 1387/07/02 در مرجع ثبت شركتها به ثبت رسيده است. 
شــركت لــــــيزينگ آريــا دانــا
  • سرمايه و سهامداران عمده:
  • سرمايه قانوني و ثبت شده شركت در حال حاضر مبلغ 100 ميليارد ريال منقسم به 100 ميليون سهم يكهزار ريالي با نام تقسيم شده است.
  • موضوع فعاليت
  • شركت در تاريخ 1387/09/10 و طي نامه شماره50987 موفق به اخذ مجوز فعاليت يك ساله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وهمچنين درتاريخ 1387/09/30 و طي نامه شماره 4/13-1213-722-30987موفق به اخذ مجوز شماره گـذاري از پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گرديد. هم اكنون شركت با مجوز فعاليت 5 ساله به شماره 385765 مورخ 92/12/28 صادره از بانك مركزي جمهوري اسلامي مشغول فعاليت است.
  • اطلاعات ارتباطی
  • نشانيمركز اصلي شركت: تهران – بزرگراه شهید لشگری( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن
  • تلفن 48027
  • فاكس48097401 نشاني سايت www.Arialease.com