صورت های مالی | شرکت سرمایه گذاری بهمن
صورت های مالی

صورت های مالی

نام تاریخ سال مالی فایل
صورت های مالی 1400 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰
گزارش تفسیری مدیریت(9 ماهه ) 14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۴۰۰
گزارش تفسیری مدیریت( 6 ماهه ) 14000331 ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰
صورتهای مالی میاندوره ایی سرمایه گذاری بهمن1400033 ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰
صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به14000331 ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰
صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به991230 ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 990930 ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۹۹
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 990930 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۹۹
صورتهای مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به990631 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۹۹
صورتهای مالی 6 ماهه شرکت سرمایه گذاری بهمن990331 ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۹۹
صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به990331 ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۹۹
صورتهای مالی 980930 ( حسابرسی شده ) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹۸
گزارش تفسیری دوره 9 ماهه منتهی به 980631 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۹۸
صورتهای مالی میاندوره ایی 9ماهه منتهی به 980631 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۹۸
صورتهای مالی میاندوره ایی منتهی به980331 (حسابرسی ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۹۸
گزارش تفسیری دوره 6 ماهه منتهی به 980331 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۹۸
صورتهای مالی میاندوره ایی منتهی به980331 (ح نشده ) ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۹۸
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به970930 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۷
صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری بهمن97/09/30(حسابرس ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۹۷
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 970631(حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۹۷
توضیحات شرکت در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای 6 م ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۹۷
صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 970331(حسابرسی ش ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۹۷
صورتهای مالی6ماهه منتهی به970331(حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۹۷
صورتهای مالی میاندوره ای 3ماهه منتهی به 961229 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۹۷
صورتهای مالی میاندوره ای 3ماهه منتهی به 961229 ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۹۷
صورتهای مالی12ماهه منتهی به960930 ( حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۹۶
صورتهای مالی12ماهه منتهی به960930 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۹۶
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به960631(حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۹۶
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به960331(حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۹۶
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به960331 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۹۶
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به951230(حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۹۶
صورتهای مالی12ماهه منتهی به950930(حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۹۵
صورتهای مالی 12ماهه منتهی به950930(حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۹۵
صورتهای مالی9 ماهه منتهی به 950631 حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۹۵
صورتهای مالی6 ماهه منتهی به 950331 حسابرسی شده ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۹۵
صورتهای مالی6 ماهه منتهی به 950331 حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۹۵
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 941229 حسابرسی نشده ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۹۵
صورت مالی 12 ماهه منتهی به 940930 حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۹۴
صورت مالی 12 ماهه منتهی به 940930 حسابرسی نشده ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۹۴
صورتهاي مالي 9 ماهه منتهي به 940631حسابرسي شده ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۹۴
صورتهاي مالي 6 ماهه منتهي به 940331 حسابرسي شده ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۹۴
صورتهاي مالي 6 ماه منتهي به 940331 حسابرسي نشده ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۹۴
صورتهاي مالي 3 ماه منتهي به 931229حسابرسي نشده ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ ۹۴
صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به930930 حسابرسي شده ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۹۳
صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به930930 حسابرسي نشده ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۹۳
صورتهای مالی 9 ماهه منتهي به 93.06.31 حسابرسي نشده ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۹۳
صورتهای مالی 6 ماهه منتهي به 93.03.31 حسابرسي شده ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۹۳
صورتهای مالی 6 ماهه منتهي به 93.03.31 حسابرسي نشده ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۹۳
صورتهای مالی 3 ماهه منتهي به 921229 حسابرسي نشده ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۹۳
صورتهای مالی 12 ماهه منتهي به 920930 حسابرسي شده ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۹۲
صورتهای مالی 12 ماهه منتهي به 920930 حسابرسي نشده ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۹۲
صورتهای مالی 9 ماهه منتهي به 920631 حسابرسي نشده ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۹۲
صورتهای مالی 6 ماهه منتهي به 920331 حسابرسي شده ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ۹۲
صورتهای مالی 6 ماهه منتهي به 920331 حسابرسي نشده ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۹۲
صورتهای مالی 3 ماهه منتهي به 911230 حسابرسي نشده ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۹۲