شرکتهای تابعه | شرکت سرمایه گذاری بهمن
شرکتهای تابعه

شرکتهای تابعه

نام تاریخ سال مالی فایل
پورتفوی 3 ماهه گروه مالی ایرانیان14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه شرکت داد و ستد آریا14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه شرکت اعتبارآفرین14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه گروه صنعتی ایرانیان14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه توسعه ساختمانی بهمن14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه شرکت گنجینه ایرانیان14000631 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه توسعه ساختمانی بهمن14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه شرکت گنجینه ایرانیان14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه شرکت بافکار 14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه شرکت اعتبارآفرین 14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه شرکت دادوستدآریا14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه گروه صنعتی ایرانیان14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6ماهه شرکت گروه مالی ایرانیان14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
صورتهای مالی 6 ماهه شرکت آوین 14000331 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰
گزارش توجیهی و اظهارنظر بازرس-افزایش سرمایه بافکار ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 14000331داد و ستد آریا ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 14000331شرکت اعتبار آفرین ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰
صورت وضعیت پورتفوی گروه صنعتی ایرانیان13991030 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به14000331سرمایه گذاری آوین ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به14000331 شرکت گنجینه ایرانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به14000331 توسعه ساختمان بهمن ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به14000331 گروه مالی ایرانیان ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰
صورت های مالی سال منتهی به 990930 شرکت بافکار ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 گروه مالی ایرانیان ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ --
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 داد و ستد آریا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 اعتبار آفرین ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 گنجینه ایرانیان ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 توسعه ساختمانی بهمن ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 گروه صنعتی ایرانیان ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 991230 شرکت آوین ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰
صورت های مالی سال منتهی به990930 سرمایه گذاری آوین ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۹۹
صورت های مالی سال منتهی به990930 گروه مالی ایرانیا ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۹۹
صورت های مالی سال منتهی به 990930 داد و ستد آریا ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۹۹
صورت های مالی سال منتهی به990930توسعه ساختمانی بهم ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۹۹
صورت های مالی سال منتهی به 990930 گنجینه ایرانیان ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۹۹
صورت های مالی سال منتهی به 990930 گروه صنعتی ایران ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۹۹
صورت های مالی سال منتهی به 990930 اعتبار آفرین ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه منتهی به 990930 کارگزاری بهمن ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه منتهی به990930 توسعه ساختمانی بهمن ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی3 ماهه منتهی به990930 اعتبار آفرین ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به990930 گروه مالی ایرانیان ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990930 مدیریت گنجینه ایرانیا ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به990930 گروه صنعتی ایرانیان ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990930 شرکت دادوستد آریا ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990930 شرکت آوین ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت کارگزاری بهمن ( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت اعتبارآفرین ( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت داد و ستد آریا ( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت سرمایه گذاری آوین ( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت گنجینه ایرانیان( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت گروه مالی ایرانیان ( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت گروه صنعتی ایرانیان( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۹۹
پورتفوی 3 ماهه شرکت توسعه ساختمان بهمن( 990631 ) ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۹۹
صورتهای مالی6 ماهه توسعه ساختمانی بهمن990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۹۹
صورتهای مالی6 ماهه شرکت بافکار 990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۹۹
صورتهای مالی6ماهه شرکت سرمایه گذاری آوین 990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۹۹
صورتهای مالی6ماهه شرکت دادوستد آریا 990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۹
صورتهای مالی6ماهه شرکت گروه مالی ایرانیان 990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۹
صورتهای مالی6ماهه شرکت گروه صنعتی ایرانیان 990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۹
صورتهای مالی6ماهه شرکت مدیریت گنجینه ایرانیان 9903 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۹
صورتهای مالی6ماهه شرکت اعتبار آفرین 990331 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ --
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 شرکت کارگزاری بهمن ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 شرکت داد و ستد آریا ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 شرکت اعتبار آفرین ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 گروه مالی ایرانیان ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 توسعه ساختمانی بهمن ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 سرمایه گذاری گنجینه ا ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به990331 گروه صنعتی ایرانیان ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پورتفوی3ماهه منتهی به 990331 شرکت آوین ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به 981229 کارگزاری بهمن ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229 سرمایه گذاری آوین ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229 گروه مالی ایرانیان ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229 داد و ستد آریا ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229 اعتبارآفرین ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229توسعه ساختمانی بهمن ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229گروه صنعتی ایرانیان ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
پرتفوی 3 ماهه منتهی به981229گنجینه ایرانیان ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۹
صورتهای مالی گروه مالی ایرانیان980930 (حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۹۸
صورتهای مالی شرکت آوین 980930 (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۹۸
صورتهای مالی شرکت بافکار 980930 (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۹۸
صورتهای مالی شرکت اعتبارآفرین980930 (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۹۸
صورتهای مالی شرکت دادوستد آریا980930 (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۹۸
صورتهای مالی توسعه ساختمانی بهمن980930 (حسابرسی شد ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۹۸
صورتهای مالی گنجینه ایرانیان980930 (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۹۸
صورتهای مالی گروه صنعتی ایرانیان980930 (حسابرسی شد ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930 کارگزاری بهمن ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930توسعه ساختمانی ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۹۸
پرتفوی3ماهه منتهی به980930 گروه صنعتی ایرانیان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930 گنجینه ایرانیان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930سرمایه گذاری آوین ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930 اعتبار آفرین ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ --
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930 داد و ستد آریا ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980930 گروه مالی ایرانیان ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۹۸
صورتهای مالی میاندوره ایی6ماهه منتهی به 971229کارگ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980631 کارگزاری بهمن ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980631 اعتبار آفرین ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980631 داد و ستد آریا ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980631 مدیریت گنجینه ایرانیا ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980631 گروه مالی ایرانیان ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۹۸
پرتفوی 3 ماهه منتهی به980631سرمایه گذاری آوین ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۹۸