ترکیب اعضاء کمیته حسابرسی | شرکت سرمایه گذاری بهمن
ترکیب اعضاء کمیته حسابرسی

ترکیب اعضاء کمیته حسابرسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق

1

مهدی آریاسرشت عضو کمیته کارشناسی مدیریت 1396/07/19 بالغ بر 8 سال شاغل در حسابداری و امور مالی
2 علی  شفیعی عضو کمیته کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 1396/07/19 رئیس بودجه و گزارشات بهمن موتور.مدیرطرح و برنامه سیبا موتور،مسئول مجامع شرکتهای بتا
3 محمدرضا رستمی رئیس کمیته دکترا مدیریت مالی 1396/07/19 بالغ بر 30 سال فعالیت در مشاغل مدیریتی، عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مختلف و فعالیت در زمینه منابع انسانی و مالی
4 ابوطالب کریمی فر دبیر کمیته و رئیس حسابرسی داخلی دانشجوی دکترا حسابداری 1396/07/19 حسابرس مستقل به مدت 4 سال، دبیر کمیته و رئیس حسابداری داخلی در گروه بهمن و شرکتهای تابعه آن به مدت 16 سال
5 مهدی جعفری بشلی مدیرمالی و اداری کارشناس ارشد حسابداری 1400/03/31 4 سال سرپرست مدیریت مالی و اقتصادی گروه بهمن، 2 سال مدیر مالی و اداری شرکت بهمن لیزینگ، 2 سال رئیس حسابداری لیزینگ خودروغدیر، 1 سال رئیس حسابداری فروش پتروشیمی جم