ترکیب اعضاء کمیته انتصابات | شرکت سرمایه گذاری بهمن
ترکیب اعضاء کمیته انتصابات

ترکیب اعضاء کمیته انتصابات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ عضویت

1

محمدرضا      رستمی رئیس کمیته دکترا مدیریت مالی 1396/06/01
2 طهمورث     محمدی عضو کمیته فوق لیسانس حسابداری 1400/11/24
3 محسن     رستمی عضو کمیته فوق لیسانس حسابداری 1400/11/24