ترکیب اعضاء هیئت مدیره | شرکت سرمایه گذاری بهمن
ترکیب اعضاء هیئت مدیره

ترکیب اعضاء هیئت مدیره

ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت موظف / غیر موظف مدرک تحصیلی نام عضو حقوقی هیئت مدیره
1 محمدرضا  رستمی رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری پویا همگام
2 طهمورث   محمدی عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان
3 محسن  رستمی نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
4 میثم   ساریان  عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد شرکت گروه انرژی مهستان
5 کیوان قاصدی دیزجی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موظف کارشناس ارشد شرکت گروه بهمن